Mateřská školka Na Zelené louce

O Montessori

"Kdokoli zasahuje do života dítěte, dotýká se nejcitlivější částice celku, která má kořeny v dávné minulosti a směřuje k nedozírné budoucnosti"

Marie Montessori

Svobodná volba práce

     Dítě má možnost samo ovlivňovat to, co bude dělat, s kým bude pracovat a jak dlouho. Svobodná volba má však také svá omezení, protože svoboda a disciplína se vzájemně podmiňují. Jsou to „dvě strany jedné mince“. Během činnosti dítě poznává své možnosti, ale také své hranice – aktuální hranice svých dovedností a rozumu, hranice věcí, hranice času a hranice, které kladou rodiče a učitelé

 

Respektování senzitivních (citlivých) období

     Senzitivní fáze jsou ohraničené časové úseky, období zvláštní citlivosti a vnímavosti dítěte. Úkolem pedagoga je rozpoznat tyto senzitivní fáze a usilovat o maximální využití období, kdy je dítě obzvláště citlivé a připravené pro získávání určitých dovedností. Není-li takové období využito, senzitivita zaniká.

Ruka je nástrojem ducha

     Dítě si prostřednictvím ruky podrobuje své okolí. Chce se všeho dotýkat, všechno ohmatat a chce s předměty manipulovat. Ruce dítěte zkoumají, získávají informace a také napodobují činnost dospělých. Práce rukou je základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči.

Pomoz mi, abych to dokázal sám

     Tato prosba, s níž se malé dítě obrátilo na Marii Montessori, se stala hlavním krédem její pedagogiky. Úkolem dospělých je pomáhat dítěti vlastními silami a svým tempem získávat nové vědomosti a dovednosti o světě, který ho obklopuje.

Připravené prostředí - rozvíjení činnosti smyslových analyzátorů

     Pracovní místo, pomůcky a předměty určené k manipulaci je třeba pro děti vhodně připravit a uspořádat tak, aby umožňovaly osvojení si nových poznatků samostatně, bez vnější pomoci. Předměty jsou chápány jako „výživa“ pro duševní vývoj. Jejich úkolem je podporovat samostatnost dítěte a jeho aktivitu. Pedagog zajišťuje, aby se děti mohly v připraveném prostředí rozvíjet. Sám se stává součástí tohoto prostředí a je připravený kdykoliv dítěti pomoci. Dětem nic nevnucuje, ale stává se jejich zkušenejším kamarádem.

V montessori výuce je studijní plán rozdělen do následujících oblastí:

  •    Praktický život
  •    Smyslová oblast
  •    Jazyk
  •    Matematika
  •    Kosmická výchova

     Každá oblast čítá mnoho materiálů a hodin výuky, které mají logický sled a zaměřují se na individuální potřeby dítěte. Vyzdvižení nejzajímavějších informací, kontrola chyb a jasné cíle - to jsou hlavní body objevující se v každé výukové hodině. Během výuky využíváme pomůcky navržené ke konkrétnímu účelu v dané oblasti.